بیمه جامع خانواد

 

طرح جامع آسایش خانه وخانواده در این طرح بیمه دانا تعهد می کند که ساختمان وتاسیسات واثاثیه منزل مسکونی افراد را درمقابل خطرات آتش سوزی، انفجار، صاعقه، سیل، سرقت اثاثیه، زلزله ونیز مسئولیت درقبال اشخاص ثالث(همسایگان همجوار) غرامت فوت، نقص عضو وجبران هزینه اجاره واسکان موقت بیمه گذار وافرادخانواده وی تحت پوشش قرار دهد.

 

swds

 

 

طرح جامع خانواده

طرح جامع خانواده

mainimage-fire-insurance

       طرح جامع خانواده شامل “بیمه نامه آتش سوزی” (با پوشش های آتش سوزی، صاعقه، انفجار، سیل، زلزله، مسئولیت مدنی بیمه گذار(مالی- جانی) در مقابل همسایگان همجوار ناشی از خطرات آتش سوزی و انفجار و همچنین غرامت فوت و نقص عضو و هزینه های پزشکی، هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه گذار و افراد خانواده) می باشد.

۱٫ساختمان و تاسیسات در مقابل خطرهای آتش سوزی، انفجار، صاعقه، سیل و زلزله    –حداقل ۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰ ریال و حداکثر تامبلغ ………….

۲٫اثاثیه منزل در مقابل خطرهای آتش سوزی، انفجار، صاعقه، سیل و زلزله    – حداقل۰۰۰ر۰۰۰ر۴۰ ریال و حداکثر تا مبلغ…………..

۳٫مسئولیت مدنی در قبال همسایگان همجوار (دیوار به دیوار) در صورت وقوع خطرات حریق و انفجار  حداکثر تا مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰ ریال

۴٫غرامت فوت در اثر وقوع حوادث مشمول بیمه برای هر یک از اعضای خانواده  حداکثر تا مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰ ریال

۵٫غرامت نقص عضو در اثر وقوع حوادث مشمول بیمه:

۱-۵٫سرپرست خانواده و همسر (زوجه) حداکثر تا مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰ ریال

۲-۵٫هر یک از فرزندان (حداکثر ۵ نفر) هریک  حداکثر تا مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰ ریال

۶٫هزینه پزشکی ناشی از حوادث مشمول بیمه برای کل اعضای خانواده حداکثر تا مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰ ریال

۷٫هزینه اجاره و اسکان موقت برای مدت ۱۸۰ روز حداکثر تا مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰ ریال

سرمایه های مورد تعهد بیمه گر مندرج دربندهای ۳ الی۷فرم پیشنهاد ثابت بوده وغیرقابل تغییر است.

سرمایه ساختمان و تاسیسات و لوازم منزل بند ۱ و ۲ با پرداخت حق بیمه اضافی با نظر بیمه گذار قابل افزایش می باشد.

حق بیمه خالص و پایه بندهای ۷-۱ فرم پیشنهاد مبلغ -/۳۲۰،۰۰۰ ریال می باشد (بدون احتساب مالیات) که در صورت اخذ پوشش غرامت نقص عضو همسر مبلغ-/۱۵۰،۰۰۰ ریال و غرامت نقص عضو هریک ازفرزندان (حداکثر۵ نفر) مبلغ -/۱۰۰،۰۰۰ریال (بدون احتساب مالیات) به حق بیمه فوق اضافه می گردد.

 

تمام حقوق این سایت برای © 2019 بیمه دانا. محفوظ است.
طراحی و پشتیبانی توسط هینگ . آی آر