- بیمه دانا - http://danains.ir -

دیه سال ۹۶

 از اولین روز سال مبلغ دیه ۲۸۰میلیون تومان می شود.

با توجه به هماهنگی های ایجاد شده بیمه های صادره در سال ۹۵نیاز به الحاقیه ندارند

ماههای رمضان و صفر شامل ماههای حرام نمیباشد.

ماههای حرام به ترتیب زیر می باشند :
( ماه رجب )
( ذی القعده )
( ذی الحجه )
( محرم )

نرخ دیه بیمه شخص ثالث سال ۱۳۹۶ در ماه حرام چگونه محاسبه میگردد ؟

نرخ دیه هر شخص در ماههای عادی ۲۱۰میلیون تومان و در ماههای حرام یک سوم به قیمت دیه پایه افزایش و محاسبه میگردد.که مبلغ۲۸۰می باشد