بیمه طرح جامع ارمغان زندگی

بیمه عمر جامع ارمغان زندگی

guvenli-gelecek

طرح جامع ارمغان زندگی بیمه دانا پاسخ مناسبی به تمامی نیازهای مشتری است. در این نوع بیمه نامه علاوه بر بهره مندی از سود سرمایه گذاری مناسب ،بیمه شده میتوا ند از پوشش فوت عادی و حادثه برخوردار گردد.

 از ویژگی های عمده این نوع طرح عبارتند از:

–         تضمین سود سرمایه گذاری در بلند مدت.

–        امکان بازخرید نمودن بیمه نامه .

–        امکان برداشت از محل اندوخته .

–         پرداخت وام از محل اندوخته.

–         پرداخت سرمایه بیمه در پایان مدت بیمه نامه به صورت یکجا.

–         امکان افزایش سرمایه بیمه برای رفع اثرات تورم و جبران کاهش قدرت خرید بیمه گذاران.

–         امکان پرداخت حق بیمه به روش های یکجا، سالیانه و اقساط. شش ماهه ، سه ماهه و ماهانه

–       جبران اقساط معوق حق بیمه پوشش های بیمه ای از محل اندوخته بیمه نامه .

–         پرداخت سود مشارکت در منافع.

–        امکان تبدیل سرمایه بیمه نامه به مستمری .

–         انتخاب سرمایه بیمه عمر و صدور بیمه نامه تا سقف ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲ ریال.

–      پرداخت هزینه های درمان بیماریهای خاص شامل: سکته قبلی، سکته مغزی، سرطان، پیوند اعضاء و عمل جراحی کرونر قلب باز حداکثر تا سن ۶۰ سالگی معادل ۳۰% سرمایه بیمه عمر حداکثر مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰ ریال.

–         پرداخت۵۰ درصد سرمایه بیمه عمر در صورت از کار افتادگی کامل و دائم ناشی از حادثه.

–         معافیت از ادامه پرداخت حق بیمه در صورت ازکار افتادگی کامل و دائم ناشی از حادثه.

–         پرداخت حداکثر چهاربرابر سرمایه بیمه عمر در صورت فوت ناشی از حادثه (علاوه بر اندوخته).

–         امکان انتخاب نحوه سرمایه گذاری توسط بیمه گذار.

–         بهره مندی از معافیت های مالیاتی.

 مثال ۱: فردی که در سن ۳۰ سالگی و به مدت ۲۰ سال با پرداخت ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۲ ریال حق بیمه سالانه ثابت در طرح بیمه عمر جامع ارمغان زندگی شرکت نماید، به شرح جدول زیراز پوشش های استثنایی این طرح در طول مدت قرارداد بهره مند خواهد شد.

سن بیمه شده

حق بیمه پرداختی سال

مجموع حق بیمه پرداختی

حق بیمه پوشش ها

مالیات و عوارض

سرمایه عمر

سرمایه حادثه

سرمایه نقص عضو

سرمایه امراض خاص

اندوخته با سود پیش بینی

۱۸درصد

۲۰درصد

۲۵درصد

۳۰

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۵,۴۱۳

۲۹,۵۰۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۰

۰

۰

۱۳,۴۰۹,۸۹۳

۱۳,۶۳۷,۱۸۰

۱۴,۲۰۵,۳۹۶

۳۱

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۶,۰۱۰

۲۷,۶۲۵

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۰

۰

۰

۲۹,۲۷۹,۲۸۹

۳۰,۰۴۸,۲۹۳

۳۲,۰۱۰,۵۷۵

۳۲

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۶,۶۱۱

۲۷,۶۲۵

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۰

۰

۰

۴۸,۰۰۴,۴۳۲

۴۹,۷۴۰,۸۷۲

۵۴,۲۶۶,۲۶۰

۳۳

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۴۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۷,۵۹۸

۲۷,۶۲۵

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۰

۰

۰

۷۰,۰۹۸,۸۷۹

۷۳,۳۷۰,۷۲۳

۸۲,۰۸۴,۵۷۲

۳۴

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۸,۴۹۴

۲۷,۶۲۵

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۰

۰

۰

۹۶,۱۶۹,۲۱۶

۱۰۱,۷۲۵,۴۱۶

۱۱۶,۸۵۶,۲۸۶

۳۵

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۷۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۹,۶۴۶

۴۲,۰۰۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۰

۰

۰

۱۲۶,۵۷۴,۵۷۳

۱۳۵,۳۸۷,۳۴۵

۱۵۹,۹۴۲,۰۷۲

۳۶

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۸۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۰,۷۶۰

۴۲,۰۰۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۰

۰

۰

۱۶۲,۴۵۱,۵۱۴

۱۷۵,۷۸۰,۲۵۶

۲۱۳,۷۹۷,۸۴۲

۳۷

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۹۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۲,۰۷۶

۴۲,۰۰۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۰

۰

۰

۲۰۴,۷۸۴,۶۷۴

۲۲۴,۲۵۰,۰۹۱

۲۸۱,۱۱۵,۸۲۷

۳۸

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۳,۴۹۹

۴۲,۰۰۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۰

۰

۰

۲۵۴,۷۳۶,۰۴۰

۲۸۲,۴۱۲,۱۰۰

۳۶۵,۲۶۱,۴۴۱

۳۹

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۴,۶۳۹

۴۲,۰۰۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۰

۰

۰

۳۱۳,۶۷۷,۲۴۰

۳۵۲,۲۰۵,۰۷۵

۴۷۰,۴۴۱,۹۶۳

۴۰

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۷,۱۷۱

۳۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۰

۰

۰

۳۸۳,۵۲۲,۰۷۸

۴۳۶,۲۵۵,۸۵۴

۶۰۲,۲۲۹,۲۹۲

۴۱

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۹,۶۷۱

۳۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۰

۰

۰

۴۶۵,۹۳۵,۸۹۰

۵۳۷,۱۱۳,۶۴۰

۷۶۶,۹۶۰,۱۷۲

۴۲

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۱,۷۸۸

۳۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۰

۰

۰

۵۶۳,۱۸۱,۵۶۵

۶۵۸,۱۴۰,۳۱۵

۹۷۲,۸۷۰,۹۹۳

۴۳

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۵,۸۵۶

۳۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۰

۰

۰

۶۷۷,۹۲۶,۴۲۱

۸۰۳,۳۶۷,۲۰۰

۱,۲۳۰,۲۵۴,۱۸۰

۴۴

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۸,۹۴۸

۳۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۰

۰

۰

۸۱۳,۳۲۱,۵۲۰

۹۷۷,۶۳۵,۵۶۵

۱,۵۵۱,۹۷۹,۱۰۶

۴۵

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰

۴۱,۵۶۵

۳۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۰

۰

۰

۹۷۳,۰۸۴,۴۹۵

۱,۱۸۶,۷۵۴,۳۰۶

۱,۹۵۴,۱۳۱,۸۲۹

۴۶

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰

۴۴,۴۲۰

۳۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۰

۰

۰

۱,۱۶۳,۷۹۲,۲۴۱

۱,۴۳۷,۶۹۳,۱۹۸

۲,۴۵۶,۸۱۸,۹۸۵

۴۷

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۴۷,۷۲۷

۳۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۰

۰

۰

۱,۳۸۴,۰۴۶,۹۶۱

۱,۷۳۸,۸۱۵,۷۰۱

۳,۰۸۵,۱۷۳,۵۸۹

۴۸

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰

۵۲,۰۱۷

۳۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۰

۰

۰

۱,۶۴۶,۵۲۷,۵۶۵

۲,۱۰۰,۱۵۷,۳۰۰

۳,۸۷۰,۶۱۱,۲۱۴

۴۹

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۷,۸۳۵

۳۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۰

۰

۰

۱,۹۵۶,۲۴۷,۴۶۹

۲,۵۳۳,۷۵۹,۸۸۸

۴,۸۵۲,۴۰۰,۶۰۹

 

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

تمام حقوق این سایت برای © 2019 بیمه دانا. محفوظ است.
طراحی و پشتیبانی توسط هینگ . آی آر